بهرام ثقفیان

دکتری مهندسی عمران – آب ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهرانتحصیلات

1-  ليسانس : مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1364 با معدل 22/18

2-  فوق ليسانس : مهندسي عمران- هيدروليك از دانشگاه ايالتي كلرادو در سال 1989 با معدل 4 از 4

3- دكتري : مهندسي عمران – هيدرولوژي از دانشگاه ايالتي كلرادو درسال 1992 با معدل 4 از 4

4-  فوق دكتري : كاربرد GIS در شبيه سازي هيدرولوژيكي، پروژه مشترك آزمايشگاه محيط زيست و دانشگاه ايلينويز،  سالهاي 1993 الي 1995مراتب علمي

1– استاديار : از سال 1375

2– دانشيار : از سال 1383

3- استاد : از سال 1387 (پايه فعلي 25)علايق پژوهشی

– مدل­سازی هيدرولوژيکی توزيعی

–  کاربردهای GIS در هيدرولوژی و منابع آب

– مدل­های جهت جريان بر مبنای عوارض زمين

– نمايش منابع فرسايش، آلودگی و سيلاب در حوضه­های آبخيز

– سامانه پشتيبان تصميم گيری (DSS) برای مديريت ريسک سيلاب

– مدل­های پيوسته مدلهای رسوب/ سيلاب منطقه­ای

– طراحی شبکه هيدرومتئورولوژيکی

– برف سنجی و مدل­سازی توزيعی ذوب برف با استفاده از سنجش از دور

– پيش­بينی زمان واقعی کوتاه مدت و بلند مدت جريان رودخانه

– ارزيابی اثرات زيست محيطی

– پايش و پيش­بينی خشکسالی

– بکارگيری زمين در هيدرو اقليم شناسی

– عدم قطعيت پارامترهای مدل بارش-رواناب

– مباحث مقياس در هيدرولوژی

– پيش بيني در حوضه­های بدون آمار(PUB)

– تحلیل ریسک در منابع آب